Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov za značku Luglass je spoločnosť KN, s.r.o., so sídlom Sverepec 328, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31587640, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 2335/R (ďalej len „spoločnosť KN“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Zodpovedného zástupcu spoločnosti KN môžete kontaktovať na e-mailovej adrese salaj@knplast.sk a telefónnom čísle +421 944 219 085.

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

Objednávka tovaru v mene zákazníka na predajni, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť KN spracúva na účely nákupu tovaru a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa realizácie, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti KN). Rovnaké osobné údaje a naviac aj číslo účtu zákazníka sa používa na vybavenie reklamácie pri jej uplatnení.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade nákupu a dodania tovaru zákazníkovi je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je na účel, v prípade nákupu tovaru a dodania tovaru zákazníkovi, plnenia zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti KN.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Nezáväzná cenová ponuka

Spoločnosť KN spracúva na účely nezáväznej cenovej ponuky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, PSČ, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, miesto realizácie a údaje o cenovej ponuke. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o cenovú ponuku tovaru. Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o cenovú ponuku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru.

Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť KN spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa, miesto realizácie a históriu objednávok. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR . Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na poskytnutie zákazníckej podpory. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť KN spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

Zasielanie noviniek a marketingových akcií

Každý zákazník a potencionálny zákazník spoločnosti KN sa môže prihlásiť k odberu noviniek na stránkach www.luglass.sk cez kontakntý formulár alebo, ako kupujúci môže udeliť písomný „Súhlas dotknutej osoby“ priamo pri uzatvorení objednávky a vyjadriť svoj súhlas v zmysle Článku 6 ods.1 pism. a) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a e-mailový kontakt, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na účely cielenia reklamy v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ:

Spoločnosť Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave., Atlanta GA 303 08, ID nr. 826477914 v prípade zasielania newslettra. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania poskytnutého súhlasu.

Cielenie reklamných kampaní

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spoločnosti KN spracováva pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava spoločnosť KN štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na účely cielenia reklamy v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov je sprostredkovateľ:

Spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin 4, Írska republika, ID nr. IE 6388047V v prípade cielenia reklamných kampaní cez Google Ads. Osobné údaje sú spracúvané počas trvania poskytnutého súhlasu.

Súťaže na Facebooku

Spoločnosť KN spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť: Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia, kým dôjde k ukončeniu súťaže.

Uplatňovanie nárokov spoločnosti KN

Spoločnosť KN spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti KN nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou KN, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti KN, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti KN.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti KN. Oprávneným záujmom spoločnosti KN je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti KN.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti KN uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Plnenie zákonných povinností spoločnosti KN

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou KN je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou KN.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

Účtovníci, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. (napr. fotografia)

Právo podať sťažnosť

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti KN:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením ochrana osobných údajov pod názvom spoločnosti
b) elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: salaj@knplast.sk
c) telefonicky na čísle +421 944 219 085

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Bezpečnosť

Spoločnosť KN dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Spoločnosť KN kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany spoločnosti KN pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.